Saturday, August 16, 2008

Use RSYNC to synchronise two directories

# First setup ssh keys to allow login with no password

rsync -avz -e ssh --delete xxx@server1:/xxx/ /xxx/ --delete